NT- PROBNP


Testin Adı : NT- PROBNP
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Serum veya EDTA'lı plazma
Numune Kabı : Kırmızı Kapaklı tüp, Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numuneler alındıktan sonra santrifüj edilmeli plazma ya da serum ayrılarak soğuk ortamda gönderilmelidir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : ECLIA
Kullanımı : Asemptomatik hastalar da dahil olmak üzere her seviyedeki konjestif kalp yetmezliğinin tanı, evrelendirme, prognoz tayini ve takibinde kullanılır.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :