MYOGLOBİN


Testin Adı : MYOGLOBİN
Sinonim : Mb
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 3 saat
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Erkek 16-74 ng/mL Kadın 7-64 ng/mL
Çalışma Yöntemi : Türbidimetrik
Kullanımı : Serum myoglobin düzeyi direk olarak kas kitlesi ile ilişkilidir. İskelet ve kalp kasında hasar, nekroz veya lizise neden olabilecek her türlü durum (ör. iskemi, rabdomyoliz, myopati, musküler distrofi, myozit), üremi, travma, felç, inflamatuvar myopati,
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :