MTHFR C677T MUTASYON ANALİZİ


Testin Adı : MTHFR C677T MUTASYON ANALİZİ
Sinonim : Metilentetrahidrofolat C677T
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 7-14 gün sonra
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Kalitatif real timePCR
Kullanımı : Metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR), sistein metabolizmasının bir yan ürünü olan homosistein yıkımında önemli rol oynayan bir enzimdir. MTHFR geninin 677. pozisyonunda sitozin yerine timin geçmesi en sık görülen polimorfizmidir. TT genotipine sahip bi
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :