MTHFR A1298C MUTASYON ANALİZİ


Testin Adı : MTHFR A1298C MUTASYON ANALİZİ
Sinonim : Metilentetrahidrofolat A1298C
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 7-14 gün sonra
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Kalitatif real timePCR
Kullanımı : Metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR), sistein metabolizmasının bir yan ürünü olan homosistein yıkımında önemli rol oynayan bir enzimdir. MTHFR geninin 1298. pozisyonunda adenin yerine sitozin geçmesi ikinci sırada sık görülen polimorfizmidir. CC genoti
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :